یا شیعی لجل احسین شد ارکانها

دگت اطبول العزاء بحزانها

*******

دگت اطبول العزاء واتحزمت

لاجل شبل المرتضی اتحاشمت

لل شوارع و المساجد سیرت

اکبار و اصغار انفجر بر کانها

*******

ذکرت احسین او علی

بل مصایب منجلی

بعد انه من هو الی

اتحشمت شرق او غرب بعلامها

*******

اتحشمت و اتصیح یا ثار الحسین

هذا ابن حیدر علی سید الامین

اترید ثار الکفر من بدر او حنین

او هدمت بل معرکه دیرانها

*******

لاجل احسین او تدگ بسدورها

الکربلا تمشی مشی و اتزورها

هذا ابن فاطمه شعت نورها

المصطفی ابوها صدر دیوانها

*******

احسین ما حب الحکم

احسین ضد هذا الظلم

احسین فکره بل سلم

احسین بل معروف امر شانها

*******

یا شیعی شد الحیل من درب الجهاد

حرر الروح الابیه امن العناد

الروح ناحت سیر لسیاد البلاد

احسین یختم بل کلام اوزانها

*******

حرر الروح ابجمال

انته یا شیعی الکمال

اتکتر ادروب الرمال

من صراط احسین کض ارسانها

*******

احسین راید هل عقیده انعینها

ابدرب حب المرتضی و انزینها

احکام ربنه بل ختم قارینها

نعمل الحگ ما نطوف اعوانها

*******

زینب اتلوم العلیل

شبل حیدر یا جمیل

احسین بل حومه یزیل

ابسیفه البتار کر طوفانها

*******

لاتدگ اعلی الصدر زید الفکر

لا تناسی او تنتظر زید الذکر

احسین بل توحید حبه منذکر

اقرا بل قران تلگه اعلانها

*******

اذهب او زور الگبر

لا تدگ اعلی الصدر

طالع او شوف القدر

ایزید دبر هل مصیبه او خانها

 

من الشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

25/10/1390