آه یل شتلت وردتی ابجنت الدنیا علمهه

امی السهرت لیالی حگهه اتحبنی و احبهه

سمعت انه ذکرتینی علی اهموم المضت گتلچ

علی سهرچ علی تعبچ علی هل دنیا او عتبهه

یمه لولیلی اشویه خاطر اسمع نبت حزنچ

یمه هوسه یمه بوسه والمحبه انتی سببهه

انتی شمعه انتی دمعه انتی زهره ابطن لمعه

یمه ما نامن اعیونی اینطرن انجوم النحبهه

یمه دیوانچ قصاید یمه شعرچ بل گلاید

یمه قدرچ رفع زاید یمه شرجیهه او غربهه

یل حنونه بل محبه او بل وفا ماکو مثیلچ

یلی ما نامت اعیونچ من سهرتی ابوسط لیلچ

انتی رایه بل دنیه انتی آیه شدی حیلچ

انتی صعدتی الخلایق بل سما الله یعینچ

یمه اعذرینی عسی یبطل ونینچ

یمه اصیرن لچ عبد ما اوفی لحظه من شمیمچ

 

شکرا لچ یا امی الی ما اکتبو وارسم الحاضر فی الخیال

17/10/1390 طهران