حط عینک علی  حبی ترانی جای من ابعید

کض ایدی ا وساورنی الزمن دهورنی یوم العید

وحید اصبحت بل حومه

حبیبی انسلبن اهدومه

عجید ابسادته او گومه

اخذنی اویاک وین اترید

ارید اویاک اخذنی یا بعد روحی

مضل بل دار وحدی او تلچم اجروحی

تعال او شوف دمعی من کثر نوحی

نزف دمه الگلب تچیلی یا صندید

نزف دمه الگلب ما تدری شنهی الصار

ربیتک حبیبی ابگلبی شبت نار

تالیتک تعوف او تنکر الاذکار

 دخلنی ابجنتک  غیرها ما ارید

اخذنی اویاک ورده او بل صدر ذبنی

اذا ملیت منی  لا تعاتبنی

وحگ عیناک مسلوب الفکر منی

اسیر اویاک  مفروک الگلب یسعید

بعد ما ارید اضل بل دار

الوحشه دوختنی او تاهت الافکار

ما تدری اشکثر ابحث و اضم  اسرار

انتبهی یا عز یزه  والعذر میفید.

 

من اشعار جاسم امحمد الجبیره الحسانی السلیماوی الساری

17/10/1390