کشفنی ابنظر عینه او مر علیه

حلو طوله ولاکن مر علیه

ابطن بیتی دخل وامر علیه

کصرت ایده او شرد لهله اباذیه

ارد اذکرک

ارد اذکرک یا من اهدیت المحبه

ارد اذرک یا من ابدیت ابمچبه

ارد اذکرک یوم سرت ابهل طریقه

ما چنت تدری العاشگ

یشتل اورود الصدیقه

ارد اذکرک یوم گتلک  کف بعد لتعود بیه

ارد اذکرک من زرتنی عفتک او ضگت المنیه

روح دربک عسم یا اخی

صحبتک کلهه اذیه

لاکن امجرب یجرب

کلمن اگلیبی یکرهه

الف طرده ایعود بیه

ما ژزت من درب حبک

جیت متحمل علیه

احساب عطشان او تلاهث

اتخایر اگلیبی ابشچیه

لو اموت ابجال حبک

لو تدخلنی المنیه

اشما اکلمک هیه هیه

ما تطیع اشما اعلمک

تشتل اورود الزهیه

انکصر گلبی من عذابک

جیت و اتحملت همک

گلت میخالف یولفی

انه اریدن حفظ دمک

صرت طراده اببحرک

اتحملت ما گلت ازمک

ثلث میه او فوگ شده

شددت ضرعانی امک

گلت میخالف اتحمل

العشره لو تعدل اویاها

لو تخالفهه تطمک

او بقینه اسنین نتهاوش ابروج الجای

اببحرک غرگینه او ما بلعنا المای

الف وجعه لفتنه او ما بدلنه الرای

او بل گوه ما ظن تقبل المطلوبه

ثلث اسنین سهرت الگلب ویاک

رایح جای تالیته هفت ممشاک

امن بعد ما اذکر رسم طرواک

نسیتک لل ابد یا گلبی اتهنه

اتهنه یا گلب یوم الگلت ما ارید

او علی اهومی ابد کل هم انه ما ازید

الیسامح حلو کل دوم اظن میفید

اطرده خل زمانه انوب یتچنه

طردته فرد طرده او ضل یدیر العین

الما عنده بخت ما یوفی کل الدین

گطعت ادروبه  کلهه من بعد سنتین

بس وردت حیاتی اویاه متعوبه

بس وردت حیاتی اویاه تعبانه

لیل انهار ما نامت او سهرانه

تفکر لیش ابونه راح ما جانه

ما تدری الگلب من امهه امکصر

خل تدری حفرنه ابربک المیسور

شتلینه صبر بدروبک المنفور

خضر ورد احمر ثمرت المعمور

لاکن مر کلیته او گلت اتوبه

گلت اتوبه او بعد ما اعود بیک

انته استاد او عزیز لازم اوفیک

کض اذانه او گال ما اجیبن طریک

لاکن المنعول شد احروبه

حاربیته بل لسان او بل عمل

نوبه اغطه نوبه ایغطنی ابزعل

راح شارد لاکن امهلته ابامل

انروح لل حاکم او یقضی اعلومه

رحنه لل حاکم حضرنه هل سنه

مدت السان الطویل امگلسنه

ادری بیهه بنت الگرع طلسمه

اشما تگول احچی واسد السانهه

اخر احچایه حچیت اویه المره

هل وکیله اشلون حلوه امگمره

گالت انه اویاک شوف امحمره

خذت عنوانی او سکنت ابجالهه

خذت عنوانی او گالت یا حبیب

ذیچ راحت انه اویاک ابنصیب

انت ورده او بسمتک کلهه عجیب

لفت طرگاعه علی بحزانهه

ما اعول افتک و اسلک طریق

اجتنی های اتگلی اریدک یا رفیق

انمزگ قلبی ابحر حبهه انه غریق

اشلون افرن و اطلع من احتامهه

امحتمه اعلیه او تطلب سلوتی

اترید عنوان او رقم من دیرتی

گلت ربی امنین افر ابغربتی

گلت چش خانم اجر دارد ثواب

گلت چش گامت خبر دار ابفرح

او گلب مرتی طار او بل عالم سرح

زرزرت و اتگول هذا هم شرح

گلت اسئلی های هی ادروبهه

سئلت امعزایه ای خانم چه شد

این عزیزم این طلاقم تو چه شد

تو وکیلی یا که شیدایی چه شد

گالت الهه اسکتی هذا انه ارید

اتحاربن بل صاله بل هذا او هذا

هایه اتگلهه حبیبی انه رضا

ذیچ تطرد من رجلها المرتضی

التمت الوادم صرت فیلم او نشید

بویه اسکتی خانمی بسچ بعد

هایه استاده وکیله لل ابد

خل تخلص شغلتی حرفی نزد

اتگول باشه لاکن احذالی محال

ما تعوف اشما ازیدن بل شرد

گمت ارجف وفر طهران او برد

بل شوارع ارکض او طاردهه طرد

توه کمّل هل علم واذنوبه

احمد الله من رجعت الدیرتی

روح واسئل من هو انه ابغیرتی

اموت لل یسوا و اقدم دنیتی

خاطر اتصم الحلگ من قالها

اشکثر عدهه قیل هل ناس ابکثیر

ابن زارع هل نخل یغتب امیر

اشما انعلمه ما یسیر ابهل مسیر

ایروح وایصطر ذهب طلیانهه

هوه بع بع وینه او وین الکرم

امی کاشخ عالگ ابجیبه القلم

اتگله اکتب روح زید ابهل فهم

امکشخل ابوجهی و صم اچفوفه

گلت یا هی مالتی و انه وحید

لو ضربنی ابغمه و الدمی یزید

منهو یطلع لی او یحمی هل فرید

لو یفردش حثتی ابهل حومه

یا جماعه جاسم امحمد یگول

ایرید طلبه من صدیقه اهوه ینول

باشر الاداب و الحب کل ذلول

والیغیض الغیر یطرد گومه

من کلمات الشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

04/10/1390  طهران