انتکلنه اعله الیجینه او هل نسانه

یحب یگطع ثفافتنه او هل نسّانه

اشما نذکر محبتکم هل نسننه

او بقینه ابدون حلیه ابهل دنیه

 

انگطع حبل الوصل بل ولف چنه

او بیتی اخلاف عینه فگد چنه

اذکره ابیوم شد العهد چنه

اتخربص کل غزل طحت اببلیه

 

یمن هجرک حرگ کل یوم گلبای

الهوا ما اشمه چنه علی گل بی

سمعت اهوای یذکر اسم گال بی

اسمعه او فرت الروح من ادیه

 

دهرک دوم لا تمن کلامه

الطفل من زغر مشبوهه کلامه

الیزعلک گوم رد باقی کلامه

اذا تسکت سقطت ابهل بلیه

 

لا تزعل علی ابن امک و اسئله

اذا غاب او بعد عنک واسیله

علی ایوفی اسلت سیفک و سله

اوگفله خدم حتی المنیه

 

اسئل عوده ابن جار الله علینه

وحگ احسین او عباسه او علینه

ما ننزل ابواجبنه علینه

نحزن دوم لل یحمی الثنیه

 

بسک یبو اعلیوی ما مشینه

ولا دمعت حبیبک ما مشینه

هذول احنه ارکبنه ما مشونه

بعد لتعیل بیه ابقشمربه

 

گتله اسئل حبیبک ما سلاها

النخله ابغیر خوصه او ما سلاها

حِبل حُب الندامه او ما سلاها

گعدنه ابغیر مولود اباذیه

 

یهل تنظر زمانک مرمرانه

او شرّبنه الحنضل  مر مرانه

اذکر یوم واحد مر مره النه

بعد مایعود عشر اسنین الیه

 

الحسافه اویاک عمری خلصیته

الف نچبه ابگلبی خله صیته

اشلون اسنین جاره خالصیته

ادری بیه عوج وایخون بیه

 

یجاسم جوز من ربعک و خاویک

جرب زین صدقانک واخاویک

یضربک یمنه کل خاین  یخاویک

او یضل مطروح  راسک بل منیه

 

علی امحمد ابن اجبیره بچینه

الونین الصدر منه هل بچّینه

بعد عشرین ضل باقی بچانه

ابو امهیدی الیهلهل بل ثنیه

 

ابو احمد ما نسه قولک و طرواک

روحه انسلبت ابموتک و طار ویاک

یبویه ابگعده لو نذکر وطر واک

تصب العین دم ضگت المنیه

 

من الشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

26/09/1390