وگف وسطه المنیه او ناده الکفار

ابو فاضل اسد یشبه ابو الحسنین

هجم کر الجموع ابسیفه البتار

هاجت من شماله اجموع من کل بین

ناطور الضعن من صاح یا ستار

وین المرجله  او وین الی یطلب دین

کرها کل رئوس الطیر یطلب ثار

تتناثر ارگاب اعداه جین ابجین

بعد شحچی شجاعه او مرجله اشما ترید شب النار

شوه گلب العده او ضلت لشایشهم طرح سدین

ابو فاضل نعم نعمین

وفه ابدینه ابو الحسنین

او لطم گوم العده نصین

او جسم بحر الظلم بحرین

یسوه النخوه یوم الی انتخه لحسین

او فده روحه لجل سید عجید الدین

کافل زینب او سکنه

انتخه ابدربه ابو المحنه

ولا واحد وگف یمه

یوم المشرعه اتضمه

نزل بل مای یترس جربته ابهمه

نسف ضرعانه یشرب مای

ضکر چلمت عضیده احسین  واتمنه

گال المای ما اشربه لما یشرب عضیدی ا ویبتسم سنه

طرح کفه او سقط هل مای فوگ المای و اتعنه

رکب فرسه او ضرب گومه او خلاها لشلیشها طرح بل گاع

حتی انذولها فرت من اخیمه

رجع بل مای یم زینب

اشربی یختی های الگوم  لطوفنها  ولقنهه

لتونین هذا احسین واگف محد ایمسه

او تضل اصل العروبه و الامامه احزام

لل مطروح و المضلوم المچنه

لاکن اخر احچایه حچاها او راح

یروحی هونی لجل احسین ابن همه

یروحی فدوه روحی الهاذ ابو الیمه

 

للشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

25/09/1390