آ)اذهب و اخذ لک شان ابدرب العداله

خلک خلگ ترتاح    کلمن  مجاله

 

ب)بارک ابدرب الخیر واشتل اورودک

یکمل لک البستان عوده اعلی عودک

 

پ)پاشا حکم چم عام او رصرص صفوفه

دار الگمر عل  گاع    بل   ضم  یدوفه

 

ت) تایه ابدرب الخیر او حاضر جوابه

واگف عمد بل  دار   او ینکث   ترابه

 

ث)ثایه الک بل باب طبیتک النه

ما اندل اهلک وین بس انته دلنه

 

ج) جالس ابطن العین او تامر علیهه

ما ترمد امن الدوس   اسمع   بچیهه

 

چ)چا وینه حچیک ذاک وازماطک النه

لمن حضرنه احذاک  سمک    کتلنه

 

ح)حایر وادیر العین وانظر للاحباب

هزنی  الهوامرات  صدقانی   اجناب

 

خ)خطه ارد اخط اعلیک و انظر مجالک

محد   یدگ   الباب   لو فرج     حالک

 

د) دارک بگت بل عین وانظر علیهه

خافن یجی ابن الناس یسمع بچیهه

 

ذ)ذایب دلیلی اعلیک من کثر الوعود

خافن توج  بیه نا      لو مانی    موجود

 

ر)ریتک حبیبی ابخیر بل دنیا عایش

تدعیلک الاشجار او  حتی الهوایش

 

ز)زرت المزار اسنین او شدیت حبلی

حتی   تحبنی   زین   یا  بعد  اهلی

 

ژ)ژرژر هوای البین او حطانی یمه

باس ایدی چم مرات حسباله  امه

 

س) سرت ابدرب مخطور ربی انته حافظ

احفظنی من کل   عین  او   من   المحافظ

 

ش)شایل علیه غیض چا شنهی ذنبی

اسئل علی     جسام  منصح     ابحبی

 

ص) صابر علی الی صار للحگ جریبین

لو ما یحلهه     البین    نسکن   غریبین

 

ض) ضیم الحملته اعلیک محد یشیله

جر الگلب   و انحاز   من  ثگل  عیله

 

ط) طب الگلب واتشوف کلفه الطلابه

خاطر تحن و اتعوف  کلمن   خرابه

 

ظ) ظرنی کلامک حیل او شگگ احلامی

بل   للیل   افز   مرات   واذکر    کلامی

 

ع) عینک صفر یهوای ما تستحی اشلون

کل شی ردت ودیت حتی  امن  الضنون

 

غ) غایب ثلث مرات مریت اشوفک

لا تظن انسه الصار حتی ارد اعوفک

 

ف) فایت صدرکم حیل لاکن ردتکم

عدینه کل لوعات بس من شفتکم

 

فاتک حچی یا زین کمل کلامک

لا تهمل الفاتاک  ارمی اسهامک

 

ق)قالب دصب الروح او حلی شکلهه

انظر   علی  هل نور  ما  ظن    املهه

 

ک)کامل درستک زین عینک علیه

خاف الزمان ایخون   ایذبنی   ابلیه

 

گ)گتلک اون مرات بس اعلی مودک

کاتلنی شعر   الراس او  تلت   وجودک

 

ل) لیلی سهرته اعلیک او ورمن اعیونی

من الصبح   گعدیت   ذابن     اجفونی

 

م) ملینه من الغیض و امن الشماته

بسک بعد  یهوای  کلمن   او  ذاته

 

ن) ناری بگت بل روح تشعل فرد نوب

ما ادری وین انشیل و   انوی   یا صوب

 

و) واوی صطه امن الباب وادخل حجرتی

ابسکته اندحس بل عین   یاخذ   نظرتی

 

ه) هاون وادگ اعلیک حتی تفارگ

انسحب من المای یل  منته   غارگ

 

ی)یا ریت احط اببید وحدی استچنهه

و احسن ابهای الناس بس من لسنهه

 

یا ریت احط ابکوخ و اسکن لیالی

و اترک هوا المحبوب منک یغالی

 

اعتذر من الخطاء

اخیکم الشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

23/09/1390