آ  )  ابلباس الحکمه ربی اکرمانی

ابغیابه ابلیس       ناره    اکرمانی

اگله     احسان    مانی   اکرمانی

یگلی اکرم او قصده  ایهین بیه

 

ب)  الف نجمه ابهواکم بارکنی

درن    بیه   احبکم      بارکنی

اذا     انته   سمانه       بارکنی

ندوی  اشموع  بل بیده سویه

 

پ)  غیر العشگ کل شی پشه بندی

سئلته  الکله گلی         پشه بندی

اذا      بگه   نشدهه       پشه بندی

ضاع    المعنی     لا تغضب     علیه

 

ت)  عجب کثر المصایب تلوهنی

کثر   شیبی  ابذکره او تلوهنی

بعد   خمسین عمری    تلوهنی

بگیت احسب و اعد ضرباته بیه

 

فوگ الجبل بس عاین ترانی

واکل الحم من غصبن ترانی

اذا تزعل واتغیضنی ترانی

رنینک دوخ الراس اباذیه

 

ث)  اطواب الدهر گلبی  ثوّرنه

انرسم رسمه بل   معبد ثورنه

اذا    یحکم    دلیلک    ثورنه

او  خل   طشارنه برض البریه

 

ج)  عشر عبرات همی جالسنی

او علی درب العداله جالسنی

اشما    اکبر   عبالی   جالسنی

اظن   الروح   خزنه  ابهل دنیه

چ)هموم الغیر ضرنه او چنه بینه

او نسیر ابدرب حکمه چنه بینه

لا    تبخل   ضمیرک     چنه بینه

البخل ضر کل خلگ واهل البریه

 

ح) الدهر عافک یولفی او حالفانی

ابربک وحده اجانی  او   حالفانی

ما  ارید  اسمع   کلامه   حالفانی

البدِّت  منه  او  کصر بابی علیه

 

خ) زعل یمی حبیبی او خردلانی

حسبنی  طرفه انه  او   خردلانی

چنت  تایه  ابحبه   او خردلانی

دِلیته ابوسط گلبی امنل منیه

 

د) ابظیفه  اهوای مره دللانی

علی  درب   المحبه   دللانی

رفعنی فوگ راسه او   دللانی

جریب اسقط او تچالی ابردیه

 

ذ) عنادک دوم یسمر ذللانی

نسیر ابدرب حبک   ذللانی

ماسلم لل هضمنی او ذللانی

امص سباحتی واعله ابزهیه

 

ر) العجید الچان ظهری راحمنه

نحیی بل  درکنه   او  راحمنه

بعد   فگدک   یولفی   راحمنه

حزن گلبی او لبس ثوب المنیه

 

ز)یهادی افراگ حبک زللانی

میدری  انه   آفه  او  زللانی

عبرت  ابحار  لجلک   زللانی

لجل بوست حلگ ضگت المنیه

 

ژ)لبسنی ابثوب ستره او ژرژرانی

ردت   ازلف   دروبه    او ژرژرانی

اضف   ژر   و   ژرانی      ژرژرانی

یرید ایدوس روحی ابسجنه الیه

 

س) ابطریق الستر ربک سیرانه

البطل اترک   طریقه     سیرانه

علی حبک محمد (ص) سیرانه

الشفاعه اتزیدها او تنشرها الیه

 

ش) اجن یمی همومی او شاورنی

علی القصه      الغریبه    شاورنی

اظن   تلگه   التطلبه     شاورنی

افهمک بل صدگ  سیر   ابهنیه

 

ص) الصدگ بجیوبه ضمنی او صرصرانی

ابسیفه   قسمانی   او     صر    صرانی

لا   نمله   و      لانی       صرصر   انی

احب   اشتل    الحب    ابکل     نویه

 

ض)  ابحکمه اهوای ضرنی او ضرضرانی

ابشماله   نثر   جسمی   او    ضرضرانی

المصایب   حیل   دامن       ضرضرانی

سکنت   السکته   من    غصبن   علیه

 

ط) تبعنی ابصحرا عیله او طاردنی

ابطن گلبه   مهرنی   او    طاردنی

جفانی   او گتله نوی   او   طاردنی

یگلی   روح   لا    تنشد     علیه

 

ظ) انکسر منک ترا صدری او ظهارای

عفتنی ابگیضه  و   ابحره ظهارای

الملابس   ختم  جولاتک   ظهارای

اذا   تظهر   تجرنی   من     المنیه

 

ع) تظن ما شوف عیلاتک عبالاک

تظم الوجه   وارموشک    عبالاک

تغطی وجهک او غمزک عبالاک

الفضیحه اتشوفها میه اعلی میه

 

غ) عشگک سم الاسود غرغرانی

اذا   ما   ابلعه   گوه       غرغرانی

ابخده لمس  حلگی    او غرغرانی

بعد   ساعه  سکرت   ابهل  حلیه

 

ف) شربت الچای منهن فلفلنی

جمیع اعضای   طشت   فلفلنی

گلت   طبعچ مرضنی  او فلفلنی

بگیت   ابغیر   برقی      طشریه

 

ق)اشما ابعد اگلیبی قاربانه

ابطن بحر المطلسم قاربانه

انه حبک امایده او قاربانه

ما انساک لو انسه  المنیه

 

ک) اگلیبک ثمن زاید کلفانه

نطرده  ویرد  یلمض    کلفانه

ما   ممدود   حبک      کلفانه

اشما نطیه درب یحرگ زویه

 

گ)سبع عزبات گلبی گمرگنه

دبسچن عن عذابه گمرگنه

تحاسب هل بضایع گمرگنه

اذا یبغن یفلشن بیه سویه

 

ل)طشنی اهمومی او لم لمنی

شگن کل ثیابی     او لم لمنی

تعال او شوف حالی او لم لمنی

بگیت الحیمی ارکض بل ثنیه

 

م)افراگک عذابانی او مرمرانی

جرعته ابفرد مره او مرمرانی

دعیته ایمر علیه او مرمرانی

اذا  ما اتمر  توج ناری اباذیه

 

ن) اظل ساکر ابجیتک نم نم آنی

ابسکته ادخلت گلبک نم نم آنی

ولک هجرک کتلنی او نم نم آنی

سهرت  اللیل   وادخلت   المنیه

 

و) نخانی شیل حملی    واتخینه

انت احزام ظهری و انت    اخینه

علیک انتکل و افعل و انت اخینه

ابدونک  دنیتی   سوده      علیه

 

ه) اجانی   العید  واصبح هل هلالی

ابو النخوات   بل    طگ   هل هلالی

نخیته او صفگ بیده او هل هلالی

ابو   الطیبات   حاظر   بل       ثنیه

 

ی) یتمته الزمان   او یتمانی

علی روحی طلبته او یتمانی

لگانی  ابفرد عیله او یتمانی

گال  اثنیننه   انموت سویه

 

 

من الشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

22/09/1390

اعتذر من الخطا