الولف مرزاب یمطر من سمانه

بگه دایخ ابدربه من سمانه

فتح گلبی علی حبه من سمانه

بگیت اویاه واگف بل ثنیه

 

ا لزمن ویای قصر ما فهمنی

سطرنی ابغیض لوعه ما فهمنی

اگله اسلک طریقک ما فهمنی

بگه یفتر ویحثر طوط حیه

 

شلت اسنین من دارک ولا  جیت

او عینی ابفرگ دلالک ولا جیت

حبیبی اشعیر بایعنی و لا جیت

تمرمرنی ابعذابک مو خطیه

 

حرت لا وین انوی یا خلگنه

ربی انته او ملاذی یا خلگنه

فرحکم کصر دوره یا خلگنه

اظن اثنیننه طرحه المنیه

 

اشکثر احمل عذاب او ضیم یا ناس

گلبی انلچم و ابملگاک یاناس

وحگ سید نبی المختار یا ناس

افکر بیک کل صبح او مسیه

 

تولع جرح گلبی اوزاد همه

او صرت ما بین کل الخلگ همه

اجرحوا گلبی ابندمهم علی همه

او خلونی نحیل اصفگ بدیه

 

الف مشعل حرگ گلبی  او دوابی

ابحبه مرض اعیونی او دوابی

یگلی شیل زرعک عن دوابی

شلت زرعی او ما کف هل بلیه

 

هزیز او نار احس گلبی دوابی

زرعت الصبر حسبالی دوا بی

شتمنی شیل زرعک عن دوابی

شلت زرعی و اهوه ایعیل بیه

 

سده او من ضجیج المای طارت

لمع عیناک وسط الگلب طارت

هم تدری علیش الروح طارت

نظرتک زعلت روحی البریه

 

مرمرنی دلیلک الف مره

ضگت حلوه گبل لا ضوگ مره

مر مره علینه فرد مره

او خل اورودنه تزهر سویه

 

حملت اهموم دهری من لفانی

او کصر جنحان طیری من لفانی

اکلنی ابریشی لگمه من لفانی

او بس روحی بگت حی بل دنیه

 

 

للشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

21/09/1390