اشکثر عدیت لجلک من هوانه

هواکم غیر نکهه من هوانه

عدد مرات جرب من هو آنه

حتی اتصیر الک عبر المنیه

 

ولک ملیت من ضیمک ولا اتوب

اچم عیله علی مرت ولا اتوب

انکصر ظهری من افراگک ولا اتوب

اتوب ابیوم تاخذنی اباذیه

 

ولک شلیت حالی بسک انته

هجرک حرگ گلبی بسک انته

السکن دارک امعذب بسک انته

یظل مظلوم بل دنیه ابخطیه

 

 

هواکم دخل گلبی او جننانی

صلت نسمت هواکم جننانی

سهرت اللیل لجلک جن ننانی

تعوف ادیارنه او تسکن فریه

 

حبیبی ارجوک مره مر علینه

عذابک هدم حیلی او مر علینه

تعال او شوف هجرک مر علینه

سلم  والگلب واگف تحیه

 

نحیی بیک یسمر من تمرنه

احب بسمت کلامک من تمرنه

حبیبی اکل فرده من تمرنه

نصیر احباب بل دنیه خویه

 

العرج یجری ابدمنه منکرانه

النکر واصنع البسمه من کرانه

اذا منکر و نکره او منکرانه

نصیر ازهور او نشتل بل ثنیه

 

ولک ناسی الگلب هجرک ولک دار

الک بیت ابطن گلبی والک دار

اشتظن انسه الجرا اعلیه ولک دار

یجی یوم او تشوف المرجلیه

 

ما استلذ گعده ابغیر ونساک

الک بل گلب چم حصرات ونساک

اذا انته الدهر جافاک وانساک

انه الدهر حاسبنی ابمنیه

 

الکلام لبغیر منطق خلخلانی

یضل عبره بخوتی او خل خلانی

نکت نکته او جرعته او خلخلانی

احب اسکن وحید ابلا اذیه

 

حبسنی ابدار ظلمه من شرانی

غسلنی الف غسله من شرانی

حبیبی النشر حبه من  شر انی

یحب یظلم ابسکته او نکت بیه

 

عجیب اسنین تحت الظیم متنه

کتب مکتوب حبه او نشر متنه

ولک یا خوی جر جر زین متنه

اذا متفرچه یتفرچ بدیه

 

کبر سنی او بغه فمی بلاسن

و لا اخاف الخطر ابدا  بلا سن

الکرامه زینتی یبنی ولا سن

اکلمه ابخیر تالی جن علیه

 

ابکاس الذهب محبوبی صبانا

زمان الحال احسن من صبانه

اچم طالب درس حکمه او صبانه

وصل لل سماء او حط برض الثریا

 

دلالک حطم اگلیبی و سکنه

او عاشر من دخل بیتک و سکنه

العتب لا وین اگولنه یسکنه

العمر ویاچ تالیته اذیه

 

الکریم اتصابحه ابلبسه و عگله

او یحکم دوم دیوانه و عگله

اذا مرک امسودن زید عگله

خیط السمه شده ابهل مسیه

 

الزمان ابنبل صوبنی و فاله

الکذب تایه ملاچیه و فاله

الیصدگ تکثر اصحابه وفاله

احچی الصدگ لو طحت اببلیه

 

عبر باب المحنه گلبی جالک

طلب منک کرامه او من رجالک

انا اتعناک یسمر وارجه جالک

تعال او شوفنی گلبی بدیه

 

التطبه کون یوجب طب علینه

ابن الاخت شکله و طب علینه

تعال او شوف و اسمع طب علینه

خل اگلوبنه تسهر سویه

 

طولت الحبل بل ثوب ما طال

او لوانی الزمن ماطلنی اماطل

یگلی هل عمر گاصر و ما طال

یطول ابیوم متکصرات ادیه

 

علیک اسئل انه الرایح والیجای

اقدر دوم خطاری و الیجای

خصوصا لو کسر گلبی ولی جای

افرش دربه بعیونی سریه

 

انشدک من هو الجالک و نهداک

او سکر حبی اببسماتک و نهداک

شکرت الرب علی حبه منهداک

شمس و اتنور و اتضوی الثنیه

 

یدهری جوز منی وارضه عنی

النکد والضیم غذن و ارضعنی

اذا مختاظ اجیلک و ارضه عنی

تطوف الغیض او تشعل نار بیه

 

اشوفنک ابدربی او ماترانی

صحت لک حیل لاکن ما ترانی

حیف الزمن شبره مترانی

او خلانی ذلیل الکل نعیه

 

یرن حسبات گلبی ما تراهن

المصایب دهورنک ما تراهن

ربک لحظه لحظه متراهن

سهمی صار ثلثینه بلیه

 

للشاعر جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

20/09/1390