یل تنشد اعلی اهوای راح او نسانی

بین السماء و الگاع ضعت او لگانی

 

سهران انه او بردان بس وحدی ضلیت

من روحتک یهوای تدری انه سهریت

 

وحدی اون بل دار محد سمعنی

ودولی ابو خرزات عگرب لسعنی

 

محد یدگ الباببس دکت اهوای

تانیته عل صوبین راح او نسه اربای

 

سهرن اعونی اهوای گالن دبسک

لما یجی المحبوب او نستمع حسک

 

تاهن افکاری ابلیل سرت الضعنکم

عفتونی وحدی لیش مو انه ابنکم

 

خویه الدهر قدار بالک تقدره

یهجم علی الصوبین محد ینطره

 

گذرت اسنینی اوحید محد شچالی

و اتعدن الخمسین محد بچالی

 

اشلون اگول اهوای واشلون اعوفه

عمله ارد اسوی اعلیک عملت الکوفه

 

سل الگلب یا طیر حط ابزرعنه

حسبالک انه انساک یل چنت عدنه

 

طیرک یطیر اطیور والطیر اجبه

طار او مطار ایطیر بل نار اچبه

 

اسکت بعد لتگول بس ما اریدک

اذهب او دیر العین کف ما افیدک

 

طرگاعه عل جاباک او ذبک علینه

محتاره روحی اویاک لا لا تجینه

 

شکلک یشبه الناس من تنظر الهم

والما در ابطرواک یسئل عبنهم

 

حتم علی المگرود الضاعت حرگته

خل یسند الغرگان او یطلع بسمته

 

دیرت هلی مرات مره علی مره

مرینه چم مرات ما شفنه مره

 

مسکن سکنت اسکان سکان الاسکان

لا تسکن المسکون یسکنلک اسکان

 

دارک جویه اهوای عطرک عطر عود

ما شمهه چم شمات لل دنیا ماعود

 

فاتتک چم لحظات هاجت اعیونک

بس سلم اشما تگول گلی اشلونک

 

راح الزمان ابساع خلانی شایب

مایی رکد عل گاع او من ربه رایب

 

راح الزمان ابساع او جرنی ابهواهم

کل ما اطیب الروح یکثر دواهم

 

راح الزمان اشلون ذبنی اببلیه

لهل الشماته جیت غصبن علیه

 

راح الزمان او دوم حطنی مشوفه

ایعاین علی الصوبین بس کون اعوفه

 

هل موته مرتاحین من المحبه

ابط الگبر رابین من المچبه

 

ناموا رقد بل گاع احسن منیه

فختوا من اهل الگاع او طاحت علیه

 

محتار انه او تعبان من هل اذیه

اطرد وادگ احدود من هل بلیه

 

طردینه چم ناطور او عافوا غزلنه

باگوا عزیز الروح او سلبو ابنه

 

موکل صدیق ایصیر داره ابدلیلی

چم واحد امتحنیت او هدمت حیلی

 

اشمالک تجر دنیاک و اتدوس الوعود

ظل ابشمالک دوف یل ما الک زود

 

ظلمه الدنیه او جیت لهل الگرابه

حسبالی یتلگون او یاخذ ثوابه

 

روحی بگت بل بیت سهرانه لجله

راح او نسه الرباه او جالس ابحجله

 

لا لا تعذب الروح عینک علیهه

خزنه الک تنسام روح اشتریهه

 

سومک لسومه اسوام بس الندامه

میسومک المسموم و انت ابغرامه

 

یا دیتی الطیبین یا احلی الاحباب

سکتت کل الناس او بیه الهر خاب

 

حوس ابطن هل بیر بلکت یطلعک

اترجا چم بطران بلکت یفرغک

 

اشمالک تجر حسرات حسره ابحسره

التفت لهل الخیر او جر ابمجره

 

لو اصیر انه القباض واقبض ثنیتک

ما اخلی عندک خیر واحرگ اببیتک

 

دور الزمان ادوار او دور علی الدور

ما تدری شنهی الصار والماجرا او دار

 

جاسم یعینی اهواک سل او نزف دم

من عفته تحت اللوم شال او نسه الهم

 

عفیه علیک ابهای من ذکر الحباب

تتعنه کل معروف او فاتحله کل باب

 

لم العرب یا حید واجمع جمعهم

خل الخلگ تنساک من کثر جرهم

 

راح الزمان او شیب شیبت راسی

من الفکر و الضیم صرت انه ناسی

 

راح الزمان او طاح طیح نظرتی

بس بل مناظر شوف ما شفت تحتی

 

راح الزمان ابساع او ودع عمامه

حطانی عد یمناه او ذبنی ابمنامه

 

راح الزمان اهوای ابسرعه لهله

خلانی اجر مالوم محد یحمله

 

راح الزمان او راح روحه ابروحه

خله یروح ابساع او یلچم جروحه

 

راح الزمان ابخیر او خیرنی بل موت

بل گبر ما دشیت ساترنی الصوت

 

راح الزمان او طاح طیح عبرتی

خلانی عند الغیر تکثر نحبتی

 

راح الزمان او راح عینه جویه

خلانی بس بل دار ابچی ابزویه

 

راح الزمام اشلون هسه انه عاصی

ینظرنیکل لحظات بس مانی ناسی

 

راح الزمان اهناک حط یم اهلنه

بل عمع یرمی اسهام یوم اللی چنه

 

راح الزمان او ساب ویه المجانین

خلانی اون بل دار یم عتبت الزین

 

راح الزمان ابسوگ ادخل علی الباع

گله دسد الباب لا اکتلک ابساع

 

راح الزمان او راح دوره اعلی دوره

ما فکریت ابساع یضربنی جوره

 

تاه الدرب ویای قل السمع زین

بس بگت بل ندمات تنظرنی العین

 

خویه الزمان ابساع یلبس سترته

یحفر حفر بل گاع وایبیع بخته

 

عینی یبعد اچلای اسمع کلامی

لا تنشد الدکتور انشد محامی

 

الدنیا صارت خیر خطره الطلابه

لا تمن ابدنیاک واحد مصابه

 

شکرا یخوتی ابهای وفینه کل دین

بل دارمی سکریت بس ماکو امعین

 

اخیکم جاسم امحمد الجبیره

  الحسانی الساری

20/09/1390