فی ماضی من الزمان

حاربت همومی فی ملتقاک

و اتیتک و الحرارت فی فلبی محترقا

رایتک جالس فی جنتک

لما تدنیت فی باب حجرتک

نظرتنی و انت فی سکراتک

بقیت واقفا و لم تدخلنی

فی دارک وهذه من مکراتک

دکفنی من ملابست کلامک

ولا تهجرنی تحت مد الزمان

ویا لیست لک حبا فی مستقبلی

انت طریر الحب و الازدهار

حاشا لکلمه الحبٌ تحملها

و انت لا تحمل ورده قصن ها

ولیس الورود کلن فی احزانی

رجعت من خاطر کان یحبک

مثل محبتک قلبی ملیانُ