یهل تسمع لفانه الظلم و اتعدت علینه الخیل

 

یحکم بیهه کلمن شال راسه بل حقد و ایزیل

 

لیالینه مظلمه موحشه اعلینه او تمرمرنه

 

الدروب احتجت اتطالب اجبال العالیه بینه او تدهورنه

 

او ظلینه سفینه بل بحر نتهاوش اویه الروج

 

اسنین او شهر و الیالی گضیناها ابهتاف او موج

 

رب النه او نبی مرسل یدافع عن احکام الدین

 

غیر الله و اکبر و القیاده الترشد المسکین

 

ابقیادة سیدی القاید امام الامةاسرینه

 

گلب واحد تعاهدنه او علی العدوان هجمینه

 

 

او یشهد بیهه کل غایب سبع واگف علی الثایه

 

جریح او دمه یتفاور او یتقدم مع الرایه

 

فعلنه او یذکر التاریخ ویه الشاه و اعوانه

 

تحررنه او سگینه ابدم ارضنه الگبل عطشانه

 

دموع الی تصب لل ثار هاجت سیلت و اشتعلت النیران

 

هاجر من ارضهه عدو لا غیره و لا وجدان

 

یتم بل شعب معدود او عمل کل شی ابامتنه

 

شاع الخبر یا هل ناس اشتودا ابنهضتنه

 

یقود النهضه سیدنا الخمینی من سنت اثنین

 

واربعین حاربهم جنود الشاه مچتوفین

 

ما یدرون عسکر کل شعب ایران

بایع قایده یتقارب العشرین

 

شعب احنه تعاهدنه نعلی رایة الاسلام

 

ما انحب خوارج بل وطن تبقی و لا ظلام

 

یا گاع الوطن صیری گبر للی فلک بل ناس

 

خلی امت الدین اتحاشمت و اشتدت الفراس

 

یا بن پهلوی جیناک قایدنه بطل متلاوی اچفوفه

 

چف الی یلاوی الکفر بل حق تکثر اصفوفه

 

یوم اثنعش من بهمن حلو یومک

 

اشلون الشاعر ایوصفک

 

شمس انت او قدر فیک

 

بحر انت او سگیت الی یظل عطشان

 

                               

                                لل فارگ امامه بل قلب شخصک

 

امام الامه یا مندوب

 

شخصک بل گلب مرسوم

 

الگلب ما ینسه اوصافک

 

اذا حتی الگلب ینسی احچایاتک یضلن لل شعب تفسیر

 

ثوره ضد الاستکبارشرق او غرب غایتنه

 

ما یبغی ظلم موجود ذاک حد مسیرتنه

 

نبایع کل شعب مظلوم طلب لل ناس رادتنه

 

قلیدنه الخمینی سیر التاریخ

 

مثل موسی او نبی ابراهیم مهجتنه

 

هوا عاصف نهب اعلی الظلم و الضیم

 

                                 و انکسر معابد تعبد الشیطان

 

یا شیطان الاکبر لا تعارضنه

 

شعب واحد

گلب واحد

 

قیاده ثابته او تهتف ابموطنه

 

و الاستقلال یضوی نوره ثورتنه

 

و التحریر یعطر ورد نهضتنه

 

مثل رشدی یضل مسجون یکافر شوف ضربتنه

 

او مثل الشاه یتنادم عداوتنه

 

و انراویک شیعه او سنه وحدتنه

 

رشدی اتشوف ضربتنه