اجانه العید یل غیاب و انتم ما نشاهدکم           

 باچر عید للاسلام کلمن یفگد احبابه

 

واظلن موچب اعلی الباب       

 و اجر حسرات یا یابه      

 گلبی دوم ظاچرکم

 

علیکم ظل گلب محتار       

 لفانه العید یل غیاب    

لا امی و لا بویه ولا خویه

 

الی گلالی صباح الخیر      

و الگلبی یطفی النار   

 لاکت مادریت اشلون 

 

نستنه اگلوبکم و احنه ابضاچرکم                  

 اجانه العید یل غیاب و انتم ما نشاهدکم

 

ابجفاکم عید ما ارغب بعد روحی                   

 ظچرکم باچر ابشوال زاد اولچم    اجروحی

 

علیکم سهرت اعیونی       

 باچر عید اناشدکم  دنشدونی      

 اشلون انحرم گعدتکم

 

اجانه العید یل غیاب و انتم ما نشاهدکم           

 باچر عید للاسلام کلمن یفگد احبابه

 

 

 

 

 

الجواب

 

عساه العید لا عید و لا قدم تحیاته                

  عزه لل فارگ احبابه او حزن لل دز وصیاته

 

چنه بل ماضی نصابح           

 نابس اهدوم الجدیده              

 او نعتنی الاحباب کلهه

 

ویمشی الفارگ عجیده       

  وین یل تنشد علینه                 

  صارت اوکاتی شدیده

 

انه و انت اعلی الفرگنه      

 او طشرانه ابحکم ذاته

 

 عساه العید لا عید و لا قدم تحیاته                

 عزه لل فارگ احبابه او حزن لل دز وصیاته

 

صباح العید فزینه              

 نشاهد دور ما دوار               

 او ضکرنه ایام ماضینه

 

انتشابگ ویه شیب او جار   

اورحت ابفکر حدر الگاع        

 شبه لوحه ابنبت مسمار

 

اتخیط گلبی بل فرگه        

عسه لامر العید او دار                   

 یخوی الدنیا قداره

 

تغنیلی حزن بطوار         

نوبه اتگول نتلاگه                  

 تفرحنی و اضل سهار

 

ابجفاکم لیلی مانامه        

و احسب بل عمر مشوار               

 خاف الدهر یفرگنه

 

ویخلینی عمر محتار       

 شوفتکم دوا الجسمی             

  او تضل منظر یشع بل دار

 

اخی الکم تذکرونی        

 ولاتنسون احسبوا جار              

جار الجاوراکم دوم 

 

یراویکم حسن ذاته

 

عساه العید لا عید و لا قدم تحیاته                 

 عزه لل فارگ احبابه او حزن لل دز وصیاته