بهمن ینور العین یا عز الاحرار                    

بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار

منک فرحنه      ابجیتک نجحنه     ایعودک النه      

انته العزیز الیوم  و انته ابن الابرار(2)

 بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)      

 بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

 

 

فرحانه اهلی الیوم ابجیت السعاده

کلمن یشارک فیک خاخذ مراده

میسوره کله      ابمجمع حفلهه   

ابهای التریده الروح  یا سر الاسرار

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)       

 بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

  

 

قادتنه موجودین و اهل الدیانه

عل عدو متحزمین و اهل الخیانه

ما وسفه عدنه         نوگف ابحدنه       کلنه اتحدنه  

یا عدو یا غدار انه ابن الانصار

بهمن ینور العین یا عز الاحرار(2)   

 بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2) 

 

 

 

جندی و معلم دوم کلنه جنودک

یا وطن یا محبوب نحمی حدودک

نبذل ادموم اعلیک او نزهی ورودک

یوم الردتنه     نحمی شملنه      

او نشتل اورود الوان کلها من الازهار

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)      

بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)

 

 

 

اذکر اجنود احسین یوم الحرب صار 

استشهدوا ویاه با حومه والدار

اجنودک وطنه      وانشد عزمنه   

  یوم الحضرنه        بیک انتصرنه   

یا سیدی عیناک انطشرها طشار (2)

بهمن یا نور العین یا عز الاحرار (2)      

 بیک الفرح والشوگ یا دار الاغیار(2)