عید شعبنه عید . عید شعبنه(2)

ابجیت الامام المقدام                  

 وانجله منه الظلام            

 او عید شعبنه(2)

بهمن یزهی کله اورود              

  کل یوم و کل عام ایعود   

لاوین الیوم الموعود

نوصل املنه                نوصل                نوصل املنه

عید شعبنه    عید  عید شعبنه (2)

ابجیت الامام المقدام   عید شعبنه(2)

 

نحن جنود الثوره     والوطن کله انوره        

 نشتل اورود  الحمراء   بل وطن کلنه

عید شعبنه عید  عید شعبنه (2)    

ابجیت الامام المقدام عید شعبنه (2)

 

یا معتدی یا قدار        یا عدوی یا محتار        

وین الدرب یا ستار

ازلف دربنه           ازلف          ازلف دربنه   

عید شعبنه     عید    عید شعبنه(2)       

 وانجله منه الظلام او عید شعبنه(2)

 

جندی و اتدرب کل یوم      

 من حقی اخذ بل لوم       

 گلب العدو ظل مالوم 

وانلومه کلنه           و انکصره کلنه             وانلومه کلنه (2)

عید  شعبنه    عید        عید    شعبنه (2)

تزهی ارضنه   تزهی     تزهی  ارضنه(2)

و اتهلهل اطیور السماء ابنصرت شعبنه(2)