القلم متحیر اشیکتب لبو   الشیمه وابو  الغیره

 

الفکر منظوم بل طابع ابگلبی  انرسم  تصویره

 

انرسم تصویرک ابگلبی او دم صبن دموع العین

 

یجرن والهمن   فکری او دلالی  انجسم  نصین

 

نار   الفرگه  یا یابه  اذا ترحل  مصیری  وین

 

الالاف السنین   احساب  ما شفناک یبن احسین

 

حنین اگلیبک  اویانه او  علی العدوان  متصدین

 

خطک  یبو  البسمه    دام  و العلام   موجودین

 

نار اعلی الکفر  نسعر نطیع او کلنه  ممنونین

 

ای سور العدا الی کان شیب او شاب موجودین

 

ابعقیده ابدین    والایمان ضد  الجور  متحدین

 

اذا تامر  امر یا لیث نلاوی اچفوف  بل چفین

 

شنهی اترید حتی الروح  والموجود الک تزیین

 

یا رافع     شعار  الله و  اکبر  حیل کبر  زین

 

موجودین بل   میدان  امر و  اعطی  تفسیره

 

القلم متحیر اشیکتب لبو  الشیمه  وابو الغیره

 

الفکر منظوم بل طابع ابگلبی انرسم تصویره