نور لامع شع برضنه واکتفه منه الظلام         

 انرسم بل تاریخ فعلک یا مجاهد یا امام

 

هدمیت اقصور کسری او کل طواغیت  العصر          

  احتجت امتنا ابشهامه او تنتظر کلهه النصر

 

وین یا شاه  العماله راح  بنیان   القصر          

 ما چنت تنتظر هیچی تنعصر وسطه   الگبر

 

سایل او تسحب العبره    های  تالیت  القدر               

 لیش یا ظالم تگلی ما تجوز امنل غبر

 

لل ریاسه ما تصالح  حلو    شردیت  المصر              

 ندری بیک انت اجنبی وافهمنه سالفتک تمام

 

 

نور صاطع شع برضنه واکتفه  منه  الظلام            

 انرسم بل تاریخ فعلک یا مجاهد یا امام

 

ربنا خالقنه و طعنه ما نصالح    کفر  احنه                

 عتبه الک مضمومه تدری بل  شوارع  من   نزلنه

 

وابشعار الله و اکبر و الاستقلال   احتزمنه               

  غیره عدنه ظلم لا نتحمله او  لاهو  حملنه

 

علی الطاغوت الزمان الی یحسب هوه ربنه               

 عدنه مشعل لل هدایه او  مختبر  ذنبه او    ذنبنه

 

منته  صالح گال نهضه علی   اعداء  الدین  گمنه                     

 رکضه وحده الطاح طایح والسجون  انملت  منه

 

 

 

انت قایدنه یبو احمد  هدفت  ضد  الاصنام                

نور صاطع شع برضنه  واکتفه    منه    الظلام

 

هذا یومک یوم الاکبر احیی اشعار  الدیانه                  

 بل مطار اتجمعینه او ننتظر جیتک  حمانه

 

انته شمسیه بنیت الکل یتیم  ابوسط گلبک                            

 انت حمای الحمه دمعک یصب نهران او  سگانه

 

ورده چنه اورود صرنه ما   نصالح  کفر  احنه                       

  تعلی رایات النصر ما یبقی  بس  دین  الاسلام

 

نور صاطع شع برضنه واکتفه منه الظلام                  

 انرسم بل تاریخ فعلک یا مجاهد  یا  امام