یوم اثنعش من بهمن بزق نور الشمس بایران

 

محتفله اهالینه اسود او ما تنام الیل هز الطاقیه البرکان

 

هله ابجیتک یقایدنه او ما تنوصف فرحتنه

 

غریب او جیت متعنی ابونه او راس خیمتنه

 

یبو الشیمه یبو الغیره یل امحرر مسیرتنه

 

الگلب و الروح مفدیه الک یا بانی دیرتنه

 

یضیف او رحبینالک

 

حبیب الشعب یا قاید

 

ابونه او ننتظر جیتک

 

هله بیک او هلک کل عار

 

یا شاه العماله لا تعاند نه

 

الشعب و الجیش منتصرین ید وحده

 

فرد مسلک

 

یبحر الدین یا قاید سفینتنه

 

وحگ جدک اسود اببرانبنه بگلوبنه الایمان

 

یوم اثنعش من بهمن بزق نور الشمس بایران

 

محتفله اهالینه اسود او ما تنام الیل هز الطاقیه البرکان

 

یا شهید ابدمک ارویت العقیده یا شباب

 

یا گمر ضویت ارضک یا مناظل یا شهاب

 

یلی بیک الغیره کثرت اتجندت ضد العذاب

 

آه من رفعیت ایدک او گلت والله ما نهاب

 

عدل عایش بل مذله لا وحگ سید البریه اتحنه ابدم او تراب

 

ایسیل دمی سیل هادر تغرگ اوهام المنایا

 

او یتجمع بل ارض غدران

 

یوم اثنعش من بهمن بزق نور الشمس بایران

 

محتفله اهالینه اسود او ما تنام الیل هز الطاقیه البرکان