اجبال الوطن متعلیه او تشوف الفرح بل دیره

 

الفرح بسمه         

الفرح عاده             

 الفرح جمره او بگلوب العدا نبتت مسامیره

 

تتبسم اجبال الطیب               

 منشوره ابورد بهمن            

هله ابجیتک یبو الغیره

 

مبروکین یا ثوار ابهاذ العید                                

 و اتهلهل اطیور الجو ابتفسیره

 

او تگول الیوم یوم الخیر      

یوم انزیل کل العار         

 لل اسلام العزیزه نبنی الدیره

 

دیرت فرح                      دیرت نور                     

 فیلق والعلیل ایصیر زمزیره

 

یهل تسئل           یل امعادی                     

ولک شترید  قایدنه انفگد قیادنه غیره

 

موجودین بل ثایه اشکثر مترید         

 سادات   او عوام             

 او ناس    متغیره

 

کلنه لجل هذا الدین              

و المسند حکومتنه            

 او شعبنه الکلهم الطیبین

 

او یا دین الحنیف احنه جبل و اعله                    

 یا ثوار احنه نخل و احنه اشجار

 

او سلبایه بعیون الکفر        یعمه الگال                   

و الیرید الاسلام اتهدم ارکانه

 

بل میدان موجوده الزلم والخیل                       

 او رایات الخمینی انوارها بل طف

 

لهیب اسیوفها ایکصر مغاویره            

اجبال الوطن متعلیه او تشوف الفرح بل دیره

 

یطلاب انتم السلوه وانتم ابثار الشهید

 

  انتم اجنود الخمینی الگال جندیی ابطن امه جدید

 

جددوا عهد الولایه ابیوم بهمن و النه عید

 

 عید صیح الله واکبر یهل عالم                              

 الناس و الوجدان صابر 

 

  لو شفت جثه اعلی حگها راسها طایر فقید

 

      لیش صابر انه وانته     

الچنه نتذکر اسلام   شنهو دینک یا معادی

 

هذا مسلم   لا ولک متحزم او تذبح ابطیره     

اجبال الوطن متعلیه او تشوف الفرح بل دیره