الدهر ناکراًکم یستجیبه القضا                              

 یعمل فنائاً  الم    یکفیه   البکاء

 

علیمن دوم گلبی التهب ویهم                               

 سعید البل زغر ما شفت کل هم

 

کبر سنی ابذکر اصوات ونهم                               

 ونین ابنظم یکسر   کل   شچیه

 

دنیای     این   الانتها   والم                               

 عمر الاناس    فاتا  ام   تفوتوا

 

الدنیا مادریت ابهای   شترید                               

ضرب بل صوط تفتر  علی   شترید

 

ما ساعه اظل  مرتاح  شترید                               

 اشوکت تخلص الروح منل اذیه

 

عجیب الناس عدهه طبع  موزین                               

حچای الصدگ لل خلگ موزین

 

الحگ ینگال اذا تنکر موزین                               

 الینکره  یبغا   کاذب   بل   دنیه

 

حلمتو   باننی   کنت   صبیاً                               

 و    اعاشر   البغا   فی   الامی

 

این الاذا  و  این ما  وعدته                                

 یا ایها   الانسان   انت   الدانی