علیمن پهلوی ضل یسحب الونه                      

رکب طیارته او محتار   اشوفنه

 

رکب طیارته او ضل  یسحب  العبره                    

مسکین او ندیم   اتوسد   العبره

 

بیده راح یحفر    چاینه  الگبره                    

دره ابروحه غریب او ما الومنه

 

دره ابروحه غریب او کافر   ابدنیاه                    

بطوابه او طییاییره قصف ویلاه

 

کتل بل شعب  معدود  شاهنشاه                    

 ما یدری ابثمنه اقران   اسومنه

 

انشدنک یشاه او تابع ابن الشاه                     

 هم عدک ضمیر او تنتضر ملگاه

 

ماضیک ضکرته ابشنهی السواه                    

 گلب دیرانه او کل وکتی اشهدنه

 

المشهد تسافر واسئل اهل الخیر                    

مرجوعک القم   و  اسئل   ابتدبیر

 

اوالاهواز النشامه البل  حدود  اتقیر                    

شارعنه  الشهد   بل   دم   اقبلنه

 

شوارعنه   انملت  ثوارنا  بیهه                    

او دم السال یجری او  غسل   حادیها

 

ما فاد الطواب   ابحجر  نولیها                     

 الحجاره انجحت و اشتدت   الغمه

 

انبنا اسلامنه ابدم الشهید السال                    

 چلمتنه رصاصه او بل گلب  چتال

 

وانهدف علی العدوان فی   کل  حال                   

 والعادانه خسر ما  یوصل  الجنه

 

العادانه خسر   قیادنه  ایگولون                   

 بسم سید البشر  والقاید  ایندبون

 

نرکض عل عدو حافی ابا اتصدگون                     

 اذا شککت   بل  جبهات  شاهدنه