ابربک  جرحت گلب  و  ماطاب

ابشعرک هدمت حیلی و ما طاب

گلی  ابیا  بلد  ساکن  و ماطاب

تساعد   لو   اترکک   بل اذیه

 

 

انسجم حمل البعد عنک و اوصلک

دگلی  اچور  اهدومی  و اوصلک

اذا  مشتهی   جیاتی  و  اوصلاک

ابلحظه  اتشوفنی  البیهه   المنیه

 

دبسک جوز من شعرک ولا تکتب لی من هجرک

ولک ناسی الگلب ضچرک  اضنک مشتبه چنک

مو انه  الضعت منک       اذا ما عرفتنی اسمک

کفنی ارجوک من شرک     ابشرنک ولک تهلک

عشر     اسنین       لو      تکتب      اسهرنک

اذا  اتحب    اشعاری اهوای       یومیه   ادزلک

اذا تذکر حبیک دوم  دگللی من هو انه خل ابوسنک

 

الدهر من  غیر خوه مای فیدک

او غیر اعضاک بل لم ما یفیدک

بسک   ذاک  مکرک  مایفیدک

انتکل  عل رب یعادل و الخویه

 

 

مایرضون    اهلچ    لا تورطینی

الگلب مجروح و ابصوتچ تلچمینی

خلینی    ابمرضی      لا تداویتی

عوفینی   ابحالی   ارجوچ عوفینی

 

الدهر کصر ارگاب اهوای بهوای

او  مثلچ بل گبور   اندفن  بهوای

الج ر بل گوه  مثل الزرع  بهوای

لا   مرتاح     لا عده       تچیه

 

 

 

صدگ مبتلی بیکم ولا لحظه انه ناسیکم

لا بل سما ننظرکم و لا بل ارض وادیکم

ابربک    مانی  ناسیکم

سلم     خل    نماسیکم

باشر     خل   نخاویکم

و اذا  ما تعرف  الصدقه

امن   ما   نجی    لیکم

 

 

غایب صار الک مده

هجرک شو عبر حده

متعمد تهدم   الروح

لو تقصد لنا  الفرگه

 

 

انت الشتلت الورد  ابطن الگلب بستان

حبک نبت بل عقل و الینکره  خسران

الگال عنک ورد یستحق خوش انسان

الورده واهل  الورد   کلهم الک یفلان

 

 

کلمن علی    نیته   یلبس   اهدوم  العرس

او کلمن  نشر خوته مهیوب یفرس  فرس

او کلمن نکر صدقته ماله عشیره او درس

یا خوی  خلک  وفی  دنیاک  کلهه  ابنحس

 

 

انه  ابدربک شتلت اشجار

واتمنیتک  لطیف  او حار

لاکن     مادرکنی     البین

عافانی   او ترکنی    ابنار

 

 

علیک اسهرت چم لیله

ولا   لیله     ذکرتونی

چا شنهی الذنب یفلان

ساهر  لیلی   عفتونی

 

 

تذکر   من گلت انساک گتلک   چذب   تنسانی

گلت صدگ وحگ عیناک غیرک ما احب ثانی

گلت للموت اضل ویاک   حدی  اویاک دفانی

مو احلفت بل قران    گلبک   دوم     یهوانی

چا شنهی السبب یهوای تکصرنی   او تبلانی

وانه الما امل    طاریک   گلبک لیش ملانی

 

 

غشیم  امسوی نفسک و انته داری

مصایب   گلبی   منک  و انته داری

صرت  انته  غرفتی  و  انته داری

صعب   حبک  سجنی   او عم علیه

 

 

 

سجنه اکثیر مثلک   ما لگینه

ندور  عل   نحبه     ما لگینه

اشکثر وردات شفنه مالگینه

نجرب بیک و انشوف المنیه

 

 

 

فرصه ردت و انشوف   یلی ردتنه

او من بعد گول او طول یل عاتبتنه

 

 

انه  اعتذر  منک    ما هدانه

وگفتی اویاک سهله ما  هدینه

اچم صاحب نخانه او ما هدینه

لجلکم نفدی  الروح   الزچیه

 

 

صحیح العمر یگضی او یبقی کل شی

لبو   الطیبات   وگفه او یبقی کل شی

اخی  النه او   عزیز او تبقی کل شی

ابطن      اگلوبنه     دارک     زهیه

 

 

بعد     ما   احمل   افراگک ولاهیه

صرت لزگه او اولزگت  ابثوبک انه

عسا  اتحبین جسمی   حی   تشوفیه

مریض   ابدون  عله  شخصک انه

 

 

تمنیت   المنیه  بید         کل روح

لما   همیت   باحد     من      بلانه

قبضت الروح او هذا الگلب   لچویه

علی الما  یوفی   حبه   او شل زمانه

دکف  العمر خلص  من  هو  یولیه

باچر   شیب   و   المشیب     لفانه

 

 

 

انه ادری زمانچ لیش  جازاچ

لان فیچ الگطع و   المکر   ینگط

انه  ادری   عشرتی  اویاچ  مایات

نوبه صافی جوچ نوبه  یلبط

تحبین الیحبچ مره    بل ذات

بل عازات   توفین  المظربط

بعد لا وین یا بنت    الاجاویید

بل حیله زمانچ   کله   یگرط

دذبی انگاب وجهچ بعد میفید

عرفتچ من سحرتینی یمربط

 

 

 

 

 

هنیا  عیدک   امبارک   و   حیاک

شعلت اشموع بوصالک و حیاک

اریدک  سالم  او  غانم  و  حیاک

متی  ما  اموت  توگف  بل   ثنیه

 

 

انه ما انسا الیجینی و الیساعدنی  ابد

دوم     اذکره  ابکل   حیاتی  نایم   ابگلبی  رقد

انتی بسمه  ابکل حیاتی او ناصر اهدومی الجدد

منساکم یلی اتحبونی

 

 

حبیتک   من زغر   یولیدی  مرات

او سهرت اللیل لجلک انت بل ذات

انتظر  هیچی  توافینی   ابکلامات

یولیدی    لو   یگرب       موتی

 

 

یا ربیع   الشو ق  یا زهرت البیت

یا ریحت   هلی   من بابهم دشیت

یا دیرت الحلوه ابکل مظاهر جیت

فریال    الحب    ماکو      غیره