بچیت اعلی الاخو دم صبت العین

لچمها الدهر فگدک یبو احسین

السده   اعلیه ابد ما سده للبین

اون    کل   وکت محد نشد بیه

***

من شفتک طریح   ابکربلا جیت

تاه الفکر منی   او حرمه ظلیت

ما عندی تچیه  یا ضوه     البیت

وحیده اصبحت برض الغاضریه

***

یخویه احسین   یا ضنوه  الکرار

یا تاج    البراسی یا ضوه  الدار

یخویه اخلاف عینک گلبی سهار

اتحملت   الهضم    غصبن   علیه

***

یا عباس  انت   الی    جبتنی

کفیلی لیش بل حومه عفتنی

وابگوم         امیه      ودعتنی

لا رحم    عدهم       لا حمیه

***

تمنیت     ابوی   الیوم    موجود

یکر بل گوم های المالهه احدود

اشبیدی یخویه اصبحت مفرود

طگانی   الفلک   واصفگ بدیه

***

لتهمین    یا زینب   وانا    حی

تشوف الگوم صولاتی وانا حی

بعد موتی  اذا نحتی  و انا حی

بنت حیدر   او   تحمین  الثنیه

اودعنک یخویه یا ضنوه العین

وحدک بگیت او ما کو امعین

امنین اجیب المرتضی امنین

واسولفله  السده  والصار بیه

***

طال  الونین  او شیب الراس

من فگد   ابو فاضل    العباس

یتیمه اصبحت یا ابو النوماس

یل      واعدتنی     عود الیه

***

یخویه احسین غادرنه و اجینه

اشترید   الگوم   ملتمه    علینه

ممنوعین   لو تکره        ولینه

لو عتبه   مضمومه     اشبدینه

گلبی انغمد   خایفه امنل شر

ابو فاضل یگل   زینب اشتردین

موجودین  اخوتچ  ابد   لتهمین

اذا صار المصار ارجوچ لاتبچین

هذول اهل  القدر من گوم امیه

***

تاهت    الغیره    عند  الیهود

اذا ماکو رحم العقل موجود

ما کو رجوع الدرب  مسدود

گطعوا المای او زرفوا الجود

***

یهل المرجله او یهل الدواوین

اشعدکم الکتل احسین ناوین

ماکو   رحم   عدکم    یغازین

اجیوش ال امیه ابحرب صفین

تاخذ الثار امن ابن   الحسین

علی الاکبر یگل عمته لاتلومین

اگعدی       یعمه       لا   تنوحین

ما    سیمعونچ      لو     تصیحین

ایزید      جند    هل    ملاعین

ادوسنهم   فرد   صوله  تشوفین

اگطع روسهم و انتی   تشهدین

هذا الیوم یومی وافی   الدین

کتلنی العطش والمای جدمین

***

یهل     القدر   یهل    الخیانه

ها الاف       متجنده    اشلفانه

یجموع      کوفان       المهانه

وین   العهد   وین      الدیانه

هذا احسین ابن حیدر زمانه

ابن   الهاشمی  او هذا مکانه

وداعا  یخیتی     وارد   اوصیچ

علی درب السلامه ردت ادلیچ

نساء واطفال یختی گلت اخلیچ

من   بعد   موتی    یثگل اعلیچ

***

من بعد  موتی    الدرب   معسور

العلیل اویاچ لجله گلبی مطرور

الزمان ایعود لینه او لازم ایدور

بکتاب    ربنه      ذکر       مذکور

***