ذهب صافی دقش ما بیک و    دراک

او دریتک حیل صاحب نظر و ادراک

شریکی  بل فرح یا صاح   و دراک

اصل طیّب   او    صاحب  کل حمیه

***

اریدک وفی او کل وکتی اجیلک

او زیل الغیض من گلبک و جیلک

اچم   مرات  ازورنک   و اجیلک

لاکت        ما   تمر     مره     علیه

***

یهل نادیت بسمی   ارجوک عیده

یلماخذ      دلیلی     اویاک عیده

الگلب مومن خلص رمضان عیده

اصل      العید   من   نفرح   سویه

***

افکر  بیک   یا   صاحب    ولا نام

ولا  غمض  جفن  عینی  و   لا نام

احبن  اگعد      اگبالک   و لا نام

عزیز  او  شوفتک  حصره    علیه

***

بگیت  ابعهدی  ویاکم   ولا خون

تعدیت  ابدرب  محسر  ولاخون

لجلکم گلب ما ضل لی و لا اخوان

ابحیل   الله او جمعکم فرحه الیه

***

انه   انتظر  جیاتک  و    مرّک

احب گعداتک الحلوه و مرّک

رجاء گلی متی تفرغ و امرّک

ارید اجمع دموع الحب سویه

***

اریدک  مثل   ماضیک     وفینه

تحضرنه   ابفرح   وابهم   وفینه

انه  ویاک   کل   شجره وفینه

تجلس تحت ظلنه اهل البریه

***

یغالی  اشلون ما احبک ولا بیک

ولا امک  تحن   مثلی و لا بیک

عساهن   بیه   لوعاتک  ولا بیک

واحول   کل   الم    منک  الیه

***

اذا  خانک   زمانک   انته    اخینه

صحنه ابصوت بسمک و انته اخینه

لان   احنه   اخوتک  و انت اخینه

و اعز    منکم    ابد   ما  وجد لیه

***

وحگ   الما   خلف    قوله و عیده

احب   رمضان   واصیامه   و عیده

الیوفی دوم اخــدمنه واعیده

و اصیرن له جـــسر یعبر علیه

***

شکرت الرب بخوتی   من لمتنه

العدو جوّر اضعونه   من    لمتنه

اذا  یسمع   الواشی    من لمتنه

انتظرنه ابلحظه ما تبقی خویه

***

وحگ   روحی    التحبک   و التهابک

لچن    بعدک   حرگنی    و   التهابک

هایم    بیک    عگلی   و        التهابک

چذب   مثلک   عزیز       ایصیر الیه

***

ابگلبی اجروح من هجرک و الف طر

او عگبک زاد ما   لذلی   ول  ا فطر

اضل طول العمر صایم     ولا  افطر

افطر   من     حظر    شخصک   الیه

***

الخوه   اویاک   وسط الگلب تنظم

و الک طول العمر  طیبات   تنظم

السوالف و الذکر بس الک تنظم

لانک    اخو    راعی       الموزمیه

***

یحال   الظیم   حالی   شرده   منه

او لفانی الشیب ماکو   شرده منه

الخوا لو باشرانی         شرد   منه

اریدن شوفته     او    یسئل   علیه

***

یهل تحسب     نجوم   اللیل   عدنه

الفرح بجفاک مرنه او بات    عدنه

غلاتک یا حلو تدری اشکثر عدنه

تساوی   الروح   یمدلل         علیه

***

اریدک  ضخر  تنظم  لل کلافات

او جسر  تعبر  علیه  بل کلافات

اذا   فاتتک   لحظه  بل کلافات

اجبرها او لا تضل مطلوب الیه

***

حسبنه انجوم او نجمک شع علینه

عزیز       انته   یغالی   شع   علینه

ابغیابک یا ترف هجرک شع علینه

ابطن گلبی و احس اتعن     علیه

***

ابجفاکم ما سکن دمعی و لا هاد

ابفگدکم ناح     ابو......ولا هاد

یون   ونت   ونین  الون ولا هاد

یهید      ابیوم   تجمعنه  الدنیه

***

کف   عنّی لا تذکّرنی بهالای

ولا تنبش گلب جافی   بهالای

لون لیلی لجل هجرک بهالای

تنشف ادموع عینی بس اذیه

***

الدهر کل یوم یولمنی او یجرنی

ابوجوده اتبعدت عنه  او یجرنی

اجرنه او یعض شفته   او یجرنی

او   خلانی   وحید      ابهل دنیه

***

الزمان   اشعجب   ما غیر   طبع   بیک

او تظل تنشد علی احبابک طبع بیک

الکرم     والجود والغیره   طبع بیک

وارید   الله   یحفضک   دوم      الیه

***

الدهر ما لوا غیری بس لوانی

او کصر ضلعین منی بس لوانی

اگله   انه رفیجک   بس لو انی

احطمک    مثل  ما تضغط علیه

***

اسنین العمر مرن  فرد  مره

ما شفت الفرح بیهن فرد مره

لون اتمر   علینه   فرد   مره

ارجع شاب من نگعد سویه

***

اشلون اویاک اعدیهه بلا شوف

هجرک سکر اعیونی بلا شوف

یمن کلمن فتن بینه اببلا شوف

یشوف    الضیم  دنیه و اخرویه

***

بسک   لا تجر   ونتک   ولا ارید

عشرتک ضیگت صدری ولا رید

المای الصافی اعوفنه ولا رید

ارید  اسکن ابحی ما بیه هویه

***

یدنیا بسچ او زلزل    تمطرین

بعد ما احمل افراگچ تمطرین

ذبت من هجر دلالی تمطرین

امطری صخر لو تحت الوطیه

***

انفجر    دلال گلبی من بعد کم

وحید اصبحت غصبن من بعدکم

عسا   لا طال عمره من بعدکم

اتمنی   ایمر   هواکم هسه الیه

***

بنیت اقصور من هجرک و داویت

ابضچرک فجرت گلبی  و داویت

دوا الما   طیب الفرگه و داویت

اداوی      جرح   غیره ایصیر بیه

***

یهیعونه السکن دارک و زارک

او شم ریحت هوا نفسک و زارک

اذا طال العمر بعدک و زارک

حطنی   ابطن گلبک مُنیه الیّه

***

دریت الدهر عادانی و    حسبای

اشما ارد اوصل اگبالک و حسبای

عجیبه یدری ابطبعی و حسبای

متی یترکنی و اوصل لک   فدیه

***

تاهت   دروب   الهوا    او ضلت دروب العسر

ماتت   جموع   الصفا او باتت سروب العسر

یا حسفه    یا   خوتی   تایه        ابدرب العسر

دیچ الصبح من عوا وحدی اصبحت بل بله

***

الحمیه طبع بلزینین  او عنوان  الحمیه الدم

واذا حشمت یوم الضیج ما  یتعذر ابن   العم

ماجود او وفی تلگاه او بحزام الوفه امحزم

و             اسلاحه          امعلگ          بچتافه

***

الحمیه الغیره یا هل ناس دم یجری ابشرایینی

اذا   تعتذر          یبن     الناس چا المن تخاوینی

انه اویاک   متوسد   ابطن    گلبک         دخلینی

جیدومه علی العدوان فداک اشمالی و ایمینی

ما       ارجع      لو             ینگص                  راسی

***

انه اویاک   لل   تالی    ولا مل

ابگلبی انرسم تصویرک ولا مل

اذا  اشیلک    فرد  شیله ولا مل

امل   ابیوم   تفرگنه       الدنیّه

***

ادور  عل  وفی  واهله    وربعه

او شد حبل  الوصل  بیهم  وربعه

الگلب     دیوان    سویته  و ربعه

او فرشت افراش لل بیهم حمیه

اذکرک من تشد حبلک   و ربعه

علی  الی  ترک  خوانه    و ربعه

گلتلک         سیر    ویانه     و ربعه

اخیر  امن  الثلاث  ابهل  وطیه

***

خل روحک علی روحی او شوف اشلون احبنک

اذا   عینک        تنام       اللیل   بعیونی احرسنک

حرت    ویاک   یل   غالی   گلی   وین     اضمنک

بعیونی   اخاف    ابچی    و   ادموعی  یدمرنک

***

الک گلبی یحن بس الک بل ذات

لان طبعک جمیل او موش بد ذات

تضل   بلروح   عایش دوم والذات

اشلون    انساک  وانت  روح    الیه

***

اخوی   الزین   اقدرنه  وافیله

اوگف   بل  شمس   لجله وفیله

شط   النیل     اعبرنه    وافیله

واصیرن   جسر خل  یعبر علیه

***

اخوی   الزین  اقدرنه   واشیله

ابوکت لو مال بیه   وکته  وشیله

اذا خانه الدهر    خادم و شیله

مملنه   ابد   لو    خان        بیه

***

دمرنی الوکت من بعدک ومرنی

تناولت  الاکل  حنضل   و مرنی

تعال    ارجوک  لدیاری و مرنی

ولو   بل   باب    بس  انشد علیه

***

الصداقه عشق لل طیبین مای او تزهی بل ودیان

امن اتذوقه عسل تلگاه او بل ضیجه سبع   میدان

انته    ورد   من   شتلیت   والیشم   الورد    سکران

والصحبه                       اترید                      الباراها

***

الخاین  من  یخونک  و انته   اخونه

او بس  حشم  یصاحب و انته اخونه

عزیز انته  او صدیقی و انته  اخونه

یظل    هذا    العهد   للموت      بیه

***

فتحت   الباب  لل  خوه  و  ما جیت

ندبتک   صیر  مصدرهن  و ما جیت

اشعجب بل عید عایدتک و ما جیت

اظن   بل  گبر  ما     تحضر       الیه

***

امغیم  ما   مطر  غیمی    ولا نم

الوج   او  للصبح  واعی  ولا نم

شهم   یلما  حچه الباطل و لا نم

وفی مثلک ملک غیره و حمیه

***

یزول   الغیم   منی   من    شفتکم

اعزاز   انتم   علیه   من     شفتکم

لو بیدی اسکن اویاکم من شفتکم

واطیب   الگلب   من سکته   قویه

***

تصح کلمه بخت    تفرش  دواوین

او یصح دیوان ما   یفرش   حصیره

او تصح کومت زلم ما تسوا فلسین

او یصح مثلک شهم  یسوا عشیره

***

مو خوت شمس و ایمر   علیهه اللیل

عاین   بلنهار    او   نجمه       تلگانی

ولا خوت سفر او نتفارگ انه اویاک

خوت   موت  و  انت  اتصیر   دفانی

***

یلی اتگول احبک اعرف  اشما اتگول

لان گلبی یدگ کل لحظه  ابضچرک

ما ناسیک      لا والله  وحگ   احسین

اخاف   الموت یلهمنی و انه ابفکرک

شد احزام ظهرک اوبل عجل ردتک

لاکن طوّعاک الما    عرفنا     اسباع

زادانه    حطب    لل نار   من تهلک

***

 

 

اذا  انته تون  و اتنوح    انه    اللیل    ما نامه

اذا انته جرح مجروح روحی اجروح  ملیانه

اذا انته خلص صبرک روحی اعلیک خلصانه

اذا   عینک  تصب  ادموع  انه  اعیونی عمیانه

***

الک حافی الجدم یا زین عنای

والک ممنون تسئل یخی   عنای

لون   تامر   علیه   طبگ  عینای

او حتی   الروح   اقدمهه هدیه

***

 

البیرق   هل یرفرف    و انت وینک

بسم حسان   هوس   و انته   وینک

انجمعنه الکل یغالی و انته وینک

التحگ   میفید   تعطولک      الیه

اریدک تدخل    ابگلبی   او تشوفه

ابحماسه انظر ابمضمونه او تشوفه

جمعکم   یهزم    الحاسد    تشوفه

یظل     تذکار      لولاد      الحمیه

***

اخیک و   افتخر    بسمک  و اناشد

او دهری اشما یدگ یجرح و اناشد

دوم اسئل عله   اخبارک   واناشد

وافرح       دوم   من   تنشد   علیه

***

ابسماک افتر عشر تشهر ولامل

او سهرت اللیل بفراگک ولا مل

اذا مل    السمچ    مایه   ولامل

دعرّفنی      وادزلک     هدیه

***

تذکّرنی علی الفرگه واجیلک

حافی اتعنه لدیارک واجیلک

ابوجبه ادعینی اتمنه و اجیلک

مو بس   من   بِعد    تدّلل علیه

***

اعیونی اعلیک یجرن دمع یصفن

حلو لایج علیک الوصف وصفن

دلیلی اشما یمر طرواک یصفن

عزیز  ابخاطری   او مبعد علیه

***

علیک الله تعرفنی من   اسماک

ترا گلبی انفطر گلی من اسماک

احبن اگعد اگبالک   ونسمک

تسکر من تشم     ریح   الخویه

***

دخل بیبان گلبی حبک    انه

دخیلک من  هو انت حبک انه

اذا تقبل  یطارش حبک انه

دعلمنی   شعلت     النار بیه

***

الک روحی رهینه بل عشگ حطیت

او بجفونی فرشت البیت لل جانی

هم تدری اموتن صگ لو سمعیت

بیک امبدل   العشره     او تنسانی

***

اشعار متنوعه

عاتبنی لو حسیت لحظه انه ناسیک

یلتسری بین اعضای بگلیبی اخلیک

***

 

علی اهموم المحب سهرنه الگلوب

او علی نور الصبح    مشینه  حبنه

او تعلمنه البچی و الدمع والنوح

او شتلنه الطیب بدروب الیضدنه

او دزینه الفرح     بجناح   الطیور

الک یا      زین   نهدیلک   گلبنه

محبوب العشگ  مو کلمه  تنگال

ولا چلمت حبیبی    هینه عدنه

کثیر الناس   حبها بس بل وجوه

و احنه  بل   چبد خضر عشگنه

***

ارحلنه   اوسکنه   ابعید و اصبحنه غیاب

بس طبع بینه انموت او ما ننسا الاحباب

***

 

دعوه العریس

یدعوا العریس بیوم عرسه

کل الاحبه والاخوان تجتمع

فی حفل زفاف یکون مکتمل

حضور الاحبه واهله یتبا شر

اهلا وسهلا بکم سیداتی وسادتی

وحضورکم لنا سرورا وفخر

ذکرناک فی الافراح یا مهجتنا

ونحن لکم شکرا جزیلا نقدم

نکمل احتفالا زاهرا کنا نرجاه

عبر السنین ننطق به  فارتسم

یا لیت کل شباب یوصل امله

ولا یبقی فی الافکار متدهور

نرجوا   من الله ان  یجمعنا

فی  حفل   زهت به الفرحه

اهلا  وسهلا   فیک   جیت ابفرحنه

نشکر قدومک دوم یل غالی عدنه

***

دردش   وارد اعلیک   یا اغلی  ناسی

کل الخلگ عل گاع و انت اعلی راسی

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عتاب مع الزمان

ملیت   من   العتب   والزمن        سد بابی

یا دهر   بسک   بعد   کف   واسمع  اعتابی

ضلیت   وحدی   فرد چنی   ابگصب رابی

محد   سمع     صیحتی      شیبت    بشبابی

چندوب  اجرن   واون     بلقلم    واکتابی

ملونی   حتی   الاهل او  لامونی اصحابی

وین   انتچی  الیامحب   عافونی   بمصابی

صب  الدمع  علی وجن  نهران جرت وجر

من کثر   هم العلی   لیلی   ونهاری      اجر

صوتی نبت بل صخر گلب الصخر ون  وجر

جرار سقطت    مطر   اصخور الدراری هنه

دولاب کردس  علی من ثگل الحمایل  هنه

احمول   الشلتهه     جمع اسبابهن  هن هنه

اتواعد   الهن   وکت   یصفه   الزمن یا هنه

واتواخذ   الثار   بصواب     الجرحنی جرح

ما طاب   منی الالم   واتغمگ  علی الجرح

جراحی مو من هلی من اهل المقابل جرح

لابد   یجی   یوم   او   نتلاگه   ابدربنه سوه

حاجوز   ما ینشرا   من بعد المشابگ سوه

اضمک     بل    الگلوب   والوی ارویسک سوه

واتشوف    الفراگ   اشگد    اثر علیه   شرک

یا بد   وفا  لیش  ناسیت  المعاشر       شرک

ما گلت   مخلوق   واتنادم    علیه و الشرک

والیظلم    الناس اهون  هم علیه بل شرک

دوم انطر او شوف کل مظلوم صوته وجر

***

 

 

 

ذکر الاحباب

حطیت بعیونی ملح بس ردت انسه احبابی

احباب الجفونی ا بلا ذ نب الله یا غیابی

هم تدری لو بعد القرب یتغرب  الی رابی

ملیت منک یا قدر     روح او بعد    لترابی

فات    الوکت   والعمر ما  تسمح الخاچیه

یا بد وفه     مر بیه      واحچایه     المنسیه

جیه    انتظر   لک   جیه  واعتذر من باجیه

***

گلبی انجسم ثلثین اتمنه اشوفک

هم تنتظر انساک هیهات اعوفک

***

لو ادری هذه الطیب کله ابگلبکم

من  هزت الکاروک چا ما عفتکم

***

 

ارید ابشوک تذکرنی اوعلی فرگاک تعذرنی

مو بیدی   ابتعد   عنک بس    الوکت یجبرنی

***

تمطر صخر واحجار او ترعد مصایب

الدنیا   هیچ   اویای  من    انت غائب

***

 

 

 

 

 

 

 

 

ماریدک بعد ماریدک

ماریدک ولا    اریدن   اشوفنک   بعد   یهوای

انته اجرحت گلبی دوم حقیقه انته سبب بلوای

ملیتک   دکف  عنی   ولا تنظر   بعد         ملگای

نصیحه ما تفیدک  لیش اشما تمرگ   گلت هل جای

روح او خل دلیلی اهناه مطروح اعلی شاطی المای

اشما   ینزل علی   خله  دخلینی   یبعد    اچلای

دار الفرگه تبگه اعزاز او دار الموطنه   بحشای

کف منی   انه ملیتک   ماریدک   بعد  ماریدک

لیش   الجوجی   یبن الناس من گتلک تفارگنه

او علی   کل سده  والصار    تصافینه  او تهاجرنه

جنسی اویاک  ما   یاکل   وانته   تدخل  ابحدنه

چومت حچی عندی اویاک  اذا اگولن تباعدنه

الحسافه بعد وین   اتفید لیش    انته     تعاندنه

ظل   ابهل   ظلیمه    دوم     بخلاقک     تهددنه

کف منی   انه   ملیتک   اذا     نادیت ماجیتک

ماریدک                  بعد                     ماریدک

بعد عندی  عتب ویه  الزمن   وانته  یطرگاعه

الخلانی   فریسه   الکل  نذل  ما    یهتم ابگاعه

من زغری   اون من هل وکت ما   بدّل  اطباعه

دوم        امحزم            ابجیشه            امعذبنی

ما   شفت   فرحه   لیش      تقبلنی        ولا ساعه

امچردس   علی   کل      اهموم     من      اهلی

او عمامی او حاطنی ابهیمه امفرگعنی ابفرگاعه

لو تسمع ونینی ابللیل تگول  ابحضی   عذریتک

کف   منی انه   ملیتک    لتگلی   انه     عذریتک

 

 

 

 

دیوان البخت

یدیوان البخت افرش  مضیفک  زین

او لم خیرین اهل   الخلگ   هل ساعه

او خل تتشاور اهل الفکر عین   ابعین

علی الی   ما  یسد بابه   من   اطباعه

او خل یدرون چم عورات هین ابهین

منسیه    الطلایب   بس   ذکر      گاعه

شنهی امدلعات ابسوگ   جین ابجین

یتمایلن         تحت   الثوب     وارباعه

بس هل حیل ویه اخوک یا بوحسین

اصبحت مغلوب من وحده ام  گباعه

اشما   تامر   تگلهه   انه      عد عیناچ

امسلح بل فشگ حاضر   ابکل   ساحه

رسوم الغرب دخلت بل ابیوت البین

ماهواره    او   کذا   دیکور    دلاعه

ماریدک   یخی   لو تنتسب   لل شین

او تنسی ارسوم ربنه او  علی واتباعه

مو مسلم ولا عربی      ابد  ما  اسمیک

خلف   الجنبی او   واگفله   بل  ساحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادعی   با لخیر لما تشاء

اهدی     الفرحه     لمن     بلعوهه        منک

حب       الگلوب    التکرهک    انسه    چنک

ادعی    للی    چردساک     اببیر        الاسود

صیر کل   شجره    قوی     او لف     الیطبرک

خل          تنام       او قادهم   یعمن   عسنک

هل ربیع     الجای   یمنه   ابضحک      سنک

الله یدری والغریب اشما یرید   ایگول عنک

او خل تنام       اوحوشها      اوتلعب   امشنگ

اشتل      اورود    المحنه      ابگلب    الاسود

وسع ابصبرک او کثر کل   بحر   واسع ابفنک

لا تسد        ادروب         تدخل     لل    کرامه

انت اهل   المرحمه او    دیوانه   او   ختامه

اشما تزغر الروح تکبر غیرتک یبنی ابشهامه

 

 

الاحترام الله  و  اکبر حرمه الدین   او     قیامه

والتکبر    صخر ثگله    والغبی  ایحصل   المهانه

والعلم شمس او مضویه ابگلب من یرحم   عمامه

آه من جور الاناس الما تعرف الله او بس علامه

یمشی بس لابس فخور او داخله اتراب الغمامه

یمرح ابمشیه    لچنه   خالق   الکون   ابسهامه

بسک انته یبن   ادم   من زغر  شکلک   ضعیف

اوبل کبر انتظر محشر  لل یکرمک   بل مضیف

عاشر ابمعشر الخوه   او  لیّن   الگلب المخیف

شیر من اهل الدراسه   او لا تخالط  کل نحیف

الروح من تصعد  او یرجع نفسک الرب الشریف

راح تلگاها الغضیه      ملف    صادرلک   لطیف

الچان عامل خیر یبنی گبرک ابواسع    خریف

والظلم ما دام لحد او ما دخل   گلب النظیف

اوصیتی      عینک من    عروض   الناس جمعا

الناس       عدهه    اعیون      تتباشر       ابکیف

مثل ما    تبنی  بنایا   ابدنیتک   قصر   الظریف

کون لاخرتک سموح او عامل اهل الخیر تلگه

اوساسها                   ابجنتک                  ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهل الضمیر

اذا یقبل  ضمیرک عوفنی او روح

انه امعلم    انام     اللیل    بل ون

بچیت او ما لگیت ادموع  بل عین

اخاف ایمر    وکت   وانت  اتتالم

سهرت اللیل   لجلک وانته  مرتاح

ما تدری ابعذاب  الگلب   من جن

بسک    لا   تعذبنی    الصبر   فاح

کتلنی   اللوم و   اگلیبی   تسودن

بعد یمته   تجی   و اتضوی   البیت

بیتک    بل گلب   مبنی     ابمعدن

تعال او شوف گمرا الدنیا یل جیت

تعجب  لو   دخلت   الباب   تحزن

تتوسف   علی   اطباعک  یمهلوک

تلگانی     احبک     هسه      تندم

الدنیا     اشلون  اوصفها    ابصباها

هلا    ابشیابها    او     مهلا     صباها

مسیح او مسلم و ایهودی او صباها

کل    واحد   شکل   یدی    التحیه

***

توجّه      للیکرمک   و      انتخیله

اذا      یدعیک   لبی    و    انتخیله

اشماون لل زین امدحه و انتخیله

الیوفی   بل   عهد   ساوا    الخویه

***

تمنیت   العمر   لل  بشر بل کیف

اذا  مسه  الهجر یبتعد بل کیف؟

العگل مفتاح للشر دونه بل کیف

اذا   عندک   صبر  الدنیا   زهیه

***

یهادی بسک ابجیتک هدینه

اچم طالب علم لجلک هدینه

احنه الی رب العزه هدینه

نعیش ابهل وطن نعمل سویه

***

تعال او شوف چم طارش اجالیک

احبک و اگعد اگبالک و اجالیک

اذکرنی اه یمحبوبی و اجالیک

بلکت     ندفن   العبره   ابزویه

***

تکور   علی   هم  زاید  و  ناقص

العدو مدّد لی شناطه و انا اقص

اکره   عشره     الکاذب و ناقص

عاشر کل   شهم   یسوا   الخویه

***

ابو اعیون   الکحیله   سالمنی

معاه   خشفین    مرن سالمنی

ابجفاه   الدمع علخد سالمنی

مشه او گلبی خذاه ویاه اذیه

***

خل خلّک ابسرک  لاتگله

اذا   طالعته   یمه   لا تگله

الصنم   و الغنم لات  و گله

تصیر انته صنم لل ابدویه

***

ملکانی    زمانی     عده     اسنین

او خلانی صره صخره ابطن طین

ملیته  او طرت   لدیار     الابعاد

لزمانی     الدهر   ویه المجانین

***

الخوه   اترید  سیرتها    و حدها

الوفاء و الصبر و امباشر و حدهه

تعلّم   کل  انس  انته   و حدهه

تفوز  ابدنیه   بیهه   و     اخریه

***

مثل عباس  ماکو   اخو   ینسام

ابذکر  احسین گلبه دوم ینسام

حسافه کل عجید الگوم ینسام

الحیایه اتموت بسموم  الخفیه

***

العلم شمعه یضی دربک و جارک

اذا خان الدهر صانک و جارک

یذکرک خالقک دینک و جارک

الما   یکسب  علم   عاش  اباذیه

**